Bảng giá

Kế hoạch bảng giá cơ bản cho mọi người với mọi ngân sách.

Báo cáo hàng tháng
30
30
50
50
100
100
Hóa đơn
Giá
150,000 VND
1,800,000 VND
250,000 VND
3,000,000 VND
500,000 VND
6,000,000 VND
Bao gồm những gì
Báo cáo hoàn chỉnh
Cập nhật không giới hạn
White-labeled
Công cụ web
API access
Báo cáo dữ liệu

Danh sách câu hỏi thường xuyên

Bạn chấp nhận phương thức thanh toán nào?
Chúng tôi hỗ trợ các phương thức thanh toán sau: :Danh sách.
Bạn có muốn thay đổi kế hoạch?
Vâng, bạn có thể thay đổi kế hoạch của bạn bất kỳ khi nào. Dựa vào kế hoạch thay đổi, đăng ký hiện tai của bạn sẽ bị hủy ngay lập tức.
Bạn có muốn hủy đăng ký của bạn
Vâng, bạn có thể hủy đăng ký của bạn bất cứ lúc nào Bạn sẽ tiếp tục truy cập những tính năng mà bạn đã thanh toán đến khi kết thúc chu kỳ hóa đơn của bạn.
Chuyện gì sẽ xảy ra khi hết hạn đăng ký theo dõi của tôi?
Mỗi khi đăng ký hết hạn, bạn sẽ mất quyền truy cập vào tất cả các tính năng đăng ký

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào không?

Liên hệ với chúng tôi