Các báo cáo

Ghi chú
Expert level
Khóa API phải dược gửi dưới dạng Bearer token trong tiêu đề yêu cầu Ủy Quyền. Lấy mã API của bạn.
Danh sách

API endpoint:

GET
http://hubs.vn/api/v1/reports

Yêu cầu ví dụ:

curl --location --request GET 'http://hubs.vn/api/v1/reports' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
Tham số
Loại
Mô tả
search
tùy chọn string
Truy vấn tìm kiếm.
search_by
tùy chọn string
Tìm kiếm bởi . Giá trị có thể là: url for URL. Mặc định giá trị là : url.
project
tùy chọn string
Tên dự án.
result
tùy chọn string
The report result. Giá trị có thể là: good for Tốt, decent for Decent, bad for Xấu.
sort_by
tùy chọn string
Sắp xếp theo. Giá trị có thể là: id for Ngày tạo, generated_at for Ngày được tạo, url for URL, result for Kết quả. Mặc định giá trị là : id.
sort
tùy chọn string
Sắp xếp. Giá trị có thể là: desc for Giảm dần, asc for Tăng dần. Mặc định giá trị là : desc.
per_page
tùy chọn int
Results per page. Giá trị có thể là: 10, 25, 50, 100. Mặc định giá trị là : 50.
Hiển thị

API endpoint:

GET
http://hubs.vn/api/v1/reports/{id}

Yêu cầu ví dụ:

curl --location --request GET 'http://hubs.vn/api/v1/reports/{id}' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
Store

API endpoint:

POST
http://hubs.vn/api/v1/reports

Yêu cầu ví dụ:

curl --location --request POST 'http://hubs.vn/api/v1/reports' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--data-urlencode 'url={url}'
Tham số
Loại
Mô tả
url
bắt buộc string
The webpage's URL.
privacy
tùy chọn integer
Report page privacy. Giá trị có thể là: 0 for Public, 1 for Private, 2 for Mật khẩu. Mặc định giá trị là : 1.
password
tùy chọn string
The password for the report page. Only works with privacy set to 2.
Cập nhật

API endpoint:

PUT PATCH
http://hubs.vn/api/v1/reports/{id}

Yêu cầu ví dụ:

curl --location --request PUT 'http://hubs.vn/api/v1/reports/{id}' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
Tham số
Loại
Mô tả
privacy
tùy chọn integer
Report page privacy. Giá trị có thể là: 0 for Public, 1 for Private, 2 for Mật khẩu.
password
tùy chọn string
The password for the report page. Only works with privacy set to 2.
results
tùy chọn integer
Update the report results. Giá trị có thể là: 0 for No, 1 for Yes. Mặc định giá trị là : 0.
Xóa

API endpoint:

DELETE
http://hubs.vn/api/v1/reports/{id}

Yêu cầu ví dụ:

curl --location --request DELETE 'http://hubs.vn/api/v1/reports/{id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'