Những dự án

Ghi chú
Expert level
Khóa API phải dược gửi dưới dạng Bearer token trong tiêu đề yêu cầu Ủy Quyền. Lấy mã API của bạn.
Danh sách

API endpoint:

GET
http://hubs.vn/api/v1/projects

Yêu cầu ví dụ:

curl --location --request GET 'http://hubs.vn/api/v1/projects' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
Tham số
Loại
Mô tả
search
tùy chọn string
Truy vấn tìm kiếm.
search_by
tùy chọn string
Tìm kiếm bởi . Giá trị có thể là: project for Tên. Mặc định giá trị là : project.
sort_by
tùy chọn string
Sắp xếp theo. Giá trị có thể là: created_at for Ngày tạo, project for Tên. Mặc định giá trị là : created_at.
sort
tùy chọn string
Sắp xếp. Giá trị có thể là: desc for Giảm dần, asc for Tăng dần. Mặc định giá trị là : desc.
per_page
tùy chọn int
Results per page. Giá trị có thể là: 10, 25, 50, 100. Mặc định giá trị là : 50.
Xóa

API endpoint:

DELETE
http://hubs.vn/api/v1/projects/{project}

Yêu cầu ví dụ:

curl --location --request DELETE 'http://hubs.vn/api/v1/projects/{project}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'