Account

Ghi chú
Expert level
Khóa API phải dược gửi dưới dạng Bearer token trong tiêu đề yêu cầu Ủy Quyền. Lấy mã API của bạn.
Hiển thị

API endpoint:

GET
http://hubs.vn/api/v1/account

Yêu cầu ví dụ:

curl --location --request GET 'http://hubs.vn/api/v1/account' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'